Return to site

Overdracht grond aan de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden

Afgelopen vrijdag 27 nov 2020 vond bij de notaris de overdracht plaats van 54 ha van het natuurgebied de Binnenveldse Hooilanden van de provincie naar de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden. Voorzitter Reijer Jochemsen en penningmeester Kees Jochemsen zetten kun handtekening. Daarmee mogen we ons nu officieel eigenaar van een deel van dit prachtige natuurgebied in wording noemen. De voorbereidende werkzaamheden zijn zo goed als afgerond en nu is het aan ons om de komende jaren dit gebied te gaan beheren. Dat zullen we in samenspraak en samenwerking doen met de andere beheerders, de Stichting Mooi Binnenveld en Staatsbosbeheer. Uitgangspunt hierbij is dat we door verschraling bijzondere planten laten terug komen. Er zal op termijn weer sprake zijn van blauwgrasland, dotterbloemhooiland en kruidenrijk grasland. Dat zijn graslanden die voorkomen op schrale grond (met name met weinig fosfaat in de bodem) Dit type grasland is zeldzaam geworden in Nederland. Om dit voor elkaar te krijgen is een groot gedeelte van de fosfaatrijke bovenlaag het afgelopen jaar afgegraven. Ook is maaisel uitgestrooid van de Bennekomse meent, waardoor er hopelijk (lokale) zaden zijn verspreid, die volgend voorjaar kunnen ontkiemen.

Uiteraard zullen we met het beheer rekening houden met de weidevogels, die in dit gebied voorkomen. Van een gedeelte van het gebied zal hooi afkomen, dat door de boeren gebruikt kan worden als veevoer. Voor een ander gedeelte van het maaisel liggen er plannen om ook volgend jaar weer bokashi (lees hier meer) te maken, dat gebruikt kan worden om de bodem van nabij gelegen agrarische percelen te verbeteren. Op deze manier hopen we als coöperatie een stapje te zetten naar een toekomst bestendige landbouw, waarbij natuur en landbouw elkaar versterken.

broken image