Return to site

Monitoring van de ontwikkeling van de natuurkwaliteit

De ontwikkeling van de natuurkwaliteiten in een nieuw natuurgebied moet goed in kaart worden gebracht. Daarom is er voor de gebiedsdelen in de Binnenveldse Hooilanden die in bezit zijn van stichting Mooi Binnenveld en de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden een gedetailleerd monitoringplan opgesteld.
Het monitoringplan is opgesteld in samenwerking met KNNV afdeling Wageningen, BLWG (Bryologische en Lichenologische Werkgroep),
De Vlinderstichting, Weidevogelwerkgroep-Binnenveld Oost, IVN-Vogelwerkgroep Ede en KNNV-Vogelwerkgroep Wageningen.

De doelen van de monitoring zijn
1. Inzicht geven hoe de natuurkwaliteit zich in het algemeen ontwikkelt
2. Voldoen aan de monitoringsverplichting die aan de provinciale SNL-subsidie voor het natuurbeheer is verbonden (zie hoofdstuk 2 van het plan)
3. Inzicht geven of het gevoerde beheer het gewenste resultaat oplevert en welke aanpassingen in het beheer nodig zijn.

Het plan beschrijft voor de volgende monitoringsactviteiten gedetailleerd de aanpak voor het monitoren:

  • Planten en Mossen in 21 permanente proefvlakken (PQ’s): jaarlijks.
  • Broedvogels BMP-A: twee- of driejaarlijks (nog nader te bepalen).
  • Weidevogels: jaarlijks.
  • Dagvlinders en Libellen in telroutes: jaarlijks.
  • SNL-soortkartering Flora en Dagvlinders/Sprinkhanen: zes-jaarlijks.
  • SNL-structuurkartering: zes-jaarlijks.
  • SNL-vegetatiekartering: twaalf-jaarlijks.

Het streven is om de monitoring zo veel mogelijk door deskundige vrijwilligers te laten uitvoeren.

Het volledige monitoringrapport is hier te lezen.

Het deel van Binnenveldse Hooilanden dat in eigendom is van Staatsbosbeheer wordt door Staatsbosbeheer zelf gemonitord.